Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Energetyka wodna - hydroenergetyka   
Zajmuje się pozyskiwa­niem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych (np. w młynach) oraz elektrowniach wodnych. Energia kinetyczna wody poru­szając łopatki turbiny wprowadzające w ruch wirnik, przetwa­rzana jest w energię mechaniczną. Turbiny obracając się z dużą prędkością napędzają generatory, które z kolei dokonują konwersji energii mechanicznej na energię elektryczną.

Elektrownie wodne charakteryzują się małymi kosztami eksplatacji, wynoszącymi średnio ok. 0,5% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie oraz wysoką sprawnością (90-95)%.

Ze wszystkich kontynentów Europa wykorzystuje obecnie najwięcej bo prawie 65% swojego potencjału hydroenerge-tycznego, natomiast Afryka najmniej tj.ok.6,8%.

Podstawowe typy powszechnie obecnie wykorzystywanych tu...
Elektrownie regulacyjne - zaporowe, zbiornikowe   
Posiadają zbiorniki wodne, które pozwalają gromadzić i maga­zynować energię wody i przetwarzać ją na energię elektryczną w dogodnym czasie.
Elektrownie przepływowe   
Wykorzystują energię kinetyczną rzek, głównie nizinnych najczęściej o małym spadku, nie mają możliwości magazyno­wania wody i tym samym regulacji wytwarzanej energii elektry­cznej. Elektrownie tego typu mogą pracować prawie bez prze­rwy, ilość produkowanej przez nie energii zależy jednak od ilości przepływającej w rzece wody.
Elektrownie szczytowo - pompowe   
Posiadają dwa zbiorniki wodne: górny i dolny. Ich praca polega na kumulacji energii w okresie małego zapotrzebowania energetycznego (najczęściej w okresie nocy) przez przepo­mpowywanie wody ze zbiornika dolnego do górnego, groma­dzona jest w ten sposób energia potencjalna. Jest to praca pompowa (silnikowa) hydroelektrowni. Natomiast w okresie szczytowego poboru mocy woda jest uwalniana ze zbiornika górnego i spuszczana rurociągami do dolnego, przepływając napędza zespół turbogeneratora i produkowana jest energia elektryczna. Jest to praca turbinowa (generatorowa) elektro­wni, która trwa ok. 5 godzin. W ciągu doby elektrownie szczytowo-pompowe są uruchamiane 1-2 razy w cyklu pracy pompowej i turbinowej, przez co można wyrównywać maksy­malne i minimalne obciążenia systemu elektroenerge­tycznego.

Do największych zalet hydroelektrowni należą:

 • pozyskiwanie energii el...


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014