Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Energia wiatru   
Turbiny wiatrowe przetwarzają energię kinetyczną przemie­szczających się mas powietrza na użyteczną energię elektry­czną. Ruch obrotowy rotora siłowni wiatrowej na skutek wieją­cego wiatru spowodowany jest wytwarzaniem się różnicy ciś­nienia pomiędzy górną i dolną powierzchnią płata wirnika.

Elektrownie wiatrowe (inaczej farmy lub parki wiatrowe) są to zespoły od kilku do nawet kilku tysięcy turbin wiatrowych zajmujących zwarty obszar o dużej lokalnej średniorocznej prędkości wiatru, których sumaryczna moc jest wystarczająca, aby była opłacalna sprzedaż produkowanej energii elektry­cznej spółkom dystrybucyjnym. Farmy wiatrowe mają ele­menty wspólne, takie jak: transformatory łączące je z siecią ele­ktroenergetyczną, drogi dojazdowe, centralny nadzór i stero­wanie ich pracą.

Turbiny małej mocy do kilkunastu kW produkują energię ele­ktryczną dla potrzeb odbiorów indywi...
Moc elektrownii wiatrowych   
Światowe zasoby energii wiatru, które możliwe są obecnie do wykorzystania z technicznego punktu widzenia, szacuje się na ok. 53 tys.TW-h/rok - jest to ilość przewyższająca ponad czte­rokrotnie globalne roczne zużycie energii elektrycznej na świe­cie.

Według danych European Wind Energy Association (EWEA) sumaryczna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej UE wynosiła na koniec2009r.ok.74767MW, przyzałożeniu przeciętnej wietrzności, potencjał ten umożliwia wyprodu­kować rocznie ok. 150 TWh energii elektrycznej. Wielkość wyprodukowanej w 2009 r. przez elektrownie wiatrowe energii elektrycznej była w stanie zaspokoić 2 % jej globalnego zapo­trzebowania energetycznego.

Obecnie unijne elektrownie wiatrowe mogą pokryć ok. 4,2% całkowitego zapotrzebowania energetycznego Europy, co z kolei odpowiada średniemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 17mln gospodarstw domo...


 
|
|
|
Aktualności rolnicze
Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

* * *

* * *

* * *Aktualizacja: 09-07-2012
Razem odwiedzin: 15440
Dzisiaj odwiedzin: 1
Copyright © RCE 2011 - 2014