Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Żródeł energii w morzach i oceanach   
Do możliwych do wykorzystania źródeł energii w morzach i oceanach zaliczamy:
 • energię pływów morskich - elektrownie pływowe energię prądów morskich
 • wykorzystanie gradientu temperaturowego - elektrownie maretermiczne
 • wykorzystanie różnicy zasolenia - ciśnienie osmotyczne
 • energia fal morskich - elektrownie maremotoryczne
 • Elektrownie pływowe   
  Są to elektrownie wytwarzające energię elektryczną przy po­mocy hydrozespołów, wykorzystujących przypływy i odpływy morza lub oceanów, wywoływane przyciąganiem grawitacyj­nym Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca oraz ruchem obrotowym Ziemi.

  Najbardziej korzystnymi warunkami topo­graficznymi, w których możliwe jest wykorzystanie energii pływów do produkcji energii elektrycznej są ujścia wpływa­jących do morza rzek oraz odpowiednio ukształtowane, najle­piej w kształcie lejka zatoki. Wysokie brzegi przy ujściu umożli­wiają budowę zapory, pozwalającej na wpłynięcie wód mor­skich w dolinę rzeki podczas przypływu i wypuszczeniu ich po­przez turbiny wodne podczas odpływu.
  Elektrownie maremotoryczne, falowo-wodne   
  Wykorzystują do produkcji energii elektrycznej energię fal morskich i oceanicznych.

  Istnieją następujące sposoby pozyskiwania energii maremotorycznej:

 • wykorzystanie energii fal napędzających turbinę wodną, gdzie woda morska pchana kolejnymi falami wpływa zwę­żającą się sztolnią do położonego na górze zbiornika. Gdy w zbiorniku tym jest wystarczająca ilość wody, wówczas przelewa się ona przez upust i napędza turbinę rurową sprzężoną z generatorem. Po przepłynięciu przez turbinę woda wraca do morza. Wykorzystana jest przemiana energii kinetycznej fal morskich w energię potencjalną spadu
 • wykorzystanie energii fal, które wymuszają ruch mas po­wietrza, napędzających turbinę (elektrownie pneumatyczne).
  Zbiornik jest zbudowany na platformie i umieszczony na brzegu morza lub bezpośrednio na morzu. Fale wlewają się na podstawę platformy i wypychają powi...
 • Elektrownie maretermiczne - oceanotermiczna   
  Produkują energię elektryczną z energii cieplnej, której źró­dłem jest różnica temperatur między ciepłymi warstwami powierzchniowymi, a zimnymi warstwami głębinowymi mórz i oceanów. Jest to możliwe na obszarach równikowych gdzie woda powierzchniowa ma temperaturę ok. 30°C, a na głębo­kości 300m-500m osiąga temperaturę ok. 7°C. Wykorzystanie tej różnicy polega na zastosowaniu czynnika roboczego, który paruje w temperaturze wody powierzchniowej i jest skraplany za pomocą wody głębinowej. Czynnikiem niskowrzącym może być amoniak,freon lub propan, które parują w temperaturze ok. 30°C.
  Elektrownie wykorzystujące gradient zasolenia wody morskiej   
  Koncepcja budowy elektrowni, wykorzystującej miejscowy gradient zasolenia wody morskiej polega na pozyskaniu energii pochodzącej z różnicy potencjałów energii chemicznej dwóch roztworów o różnych stężeniach soli (zjawisko osmozy). Najodpowiedniejszą lokalizacją takich elektrowni są ujścia rzek do morza. Ciśnienie osmotyczne między słodką wodą rzeki a wodą morską o zasoleniu 35%o wynosi ok. 2,35MPa, co odpo­wiada różnicy poziomów wody.
  Instalacja produkująca energię z pływów morskich
  Elektrownie wykorzystujące prądy morskie   
  Bazują na wykorzystaniu energii kinetycznej poruszających się mas wody prądów morskich i oceanicznych, powstających głównie pod wpływem wiatrów stałych, w mniejszym stopniu w wyniku różnic zasolenia oraz różnicy poziomu wody oraz ruchu obrotowego Ziemi i umieszczeniu na drodze ich prze­pływu zakotwiczonych do dna turbin wodnych.


   
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014