Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres

Geotermia w budownictwie pasywnym   
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi, nagromadzonym w gruntach, skałach oraz w płynach wypeł­niających pory i szczeliny skalne. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest częściowo ciepłem pierwotnym, które powstało w wyniku kontrakcji grawitacyjnej w trakcie jej formowania się,a obecnie głównie ciepłem wtórnym (udział od 45% do 90%) pocho­dzącym z rozpadu izotopów pierwiastków promieniotwór­czych takich jak: uran, tor, potas.

 • Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi energii cieplnej to ok.46TW
 • Średni strumień geotermalny to około 0,063 W/m2
 • Wraz z głębokością wzrasta temperatura ziemi w granicach od 15°C do 80°C na kilometr
 • Po raz pierwszy energię geotermalną zastosowano do pro­dukcji elektryczności w 1904r.w Larderello (Włochy)
 • Z raportu International Geothermal Association (IGA) wynika, że na początku 2010 roku sumaryczna moc zainstalowana w instalacjach geotermalnych w 24 krajach na świecie wyno­siła ok. 10 715 MW, które mogą w ciągu roku wyprodukować 67 246 GWh energii elektrycznej
 • IGA przewiduje, wzrost mocy zainstalowanej w instalacjach geotermalnych do poziomu 18 500 MW w 2015 r.
 • Obecnie ok. 28GW mocy zainstalowanej jest w ciepłowniach geotermalnych zlokalizowanych w ponad 40 krajach
 • Zasoby energii cieplnej pochodzenia geotermalnego teo­retycznie możliwe do wykorzystania do celów ciepłowni­czych szacuje się, że przekraczają ponad 9000 razy wielkość rocznej konsumpcji energii na świecie


  Metoda wykorzystania zasobów geotermalnych
  zależy od temperatury czynnika grzejnego tj.:


 • para wodna (powyżej 120-150°C) do produkcji energii ele­ktrycznej w elektrowniach geotermalnych
 • ciepłownie geotermalne (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa powyżej 60°C)
 • pompy ciepła wykorzystujące ciepło niskotemperaturowe (w praktyce 0°C - 60°C ), mające zastosowanie głównie do ogrzewania budynków, wentylacji i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Podstawową zaletą wyróżniającą pompy ciepła od innych systemów grzewczych jest to,że 75% energii potrzebnej do celów grzewczych czerpanych jest bezpłatnie zotoczenia,a pozostałe 25% stanowi energia elektryczna, w rolnictwie (hodowla zwierząt powyżej 50°C)
 • w przemyśle chemicznym (absorbcja amoniaku powyżej
  180°C) g w przemyśle papierniczym (powyżej 170°C)
 • w suszarnictwie (produkty rolne powyżej 100°C, mięso rybie powyżej 90°C, beton powyżej 110°C)
 • w przetwórstwie (konserwacja żywności powyżej 140°C, rafi­nacja cukru powyżej 130°C)
 • do ogrzewania stawów hodowlanych (ok. 25°C) i gleby (ok. 40°C)
 • w obiektach rekreacyjnych i w balneologii (powyżej 30°C)
 • gorące skały, z których energia odbierana jest przez wodę cyrkulującą pod wysokim ciśnieniem przez system szczelin (lub zbiorników) naturalnych lub wytworzonych sztucznie w kompleksach skalnych, na dużych głębokościach. Energia ta wykorzystywana jest w elektrowniach geotermalnych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do celów grzejnych


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014