Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Informacje ogólne o biomasie   
Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszy­stkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Do biomasy można również zaliczyć resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.

Biomasa w Polsce uznawana za źródło odnawialnej energii o jednym z największych zasobów, którego potencjał ekono­miczny szacowany jest na 665 PJ,a obecne wykorzystanie jest na poziomie 160 PJ. Największy udział w tych zasobach ma biomasa rolnicza (52,8%, 351 PJ), przy czym wykorzystywane jest tylko 2,8 PJ. W Polsce z 1 ha gruntów ornych można zebrać rocznie około 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego.

W celach energetycznych biomasę można wykorzystać w nastę­pujący sposób:
 • bezpośrednio poprzez jej spalanie i pozyskiwanie energii cieplnej w obiektach małej i średniej ...
 • Biomasa pochodzenia rolniczego   
  Biomasa pochodzenia rolniczego to:

 • pelet ze słomy,traw i innych surowców pochodzenia rolni­czego
 • brykiet ze słomy, makuchy, traw lub roślin zbożowych i energetycznych słoma sypka otręby zbożowe śruta rzepakowa
 • zrębki z upraw roślin energetycznych, m.in. wierzby, ślazowca pensylwańskiego, topoli, róży bezkońcowej, topinambura, rdestu sachalińskiego itp.
 • gałęzie z przecinek sadów oraz inne odpady produkcji roślin i warzyw trawy wieloletnie, jak np.: miskant, miskant olbrzymi czyli
 • trawa słoniowa, miskant cukrowy, spartina preriowa, palczatka Gerarda, proso rózgowe
 • wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
 • odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kuku-rydzy,trawy, lucerny itp.
 • Biomasa leśna   
  Biomasa leśna to:

 • drewno o niskiej jakości technologicznej,odpady z przemysłu drzewnego trociny itp.
 • zrębki drzewne
 • kora drzewna
 • drzewa i gałęzie z przecinek i cięć sanitarnych lasów
 • gałęzie z cięć produkcyjnych
 • plantacje szybko rosnących lasów energetycznych liściastych (grubizna do budowy domów jednorodzinnych),czuby i gałę­zie pocięte na pułapki do spalania w piecach grzewczych


  Pellety
  - to ekologiczny materiał opałowy wykonany w postaci granulatu w kształcie walca. Do produkcji wykorzystywane są najczęściej: odpady drzewne, tj. trociny, wióry, zrzyny, słoma zbóż, słoma rzepaku, a także rośliny energetyczne. Do ich produkcji może być wykorzystywany niemal każdy rodzaj biomasy. W wyniku działania pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania, półprodukty te, czasami z dodatkiem lepiszcza, są sprasowywane i tworzą gran...
 • Zalety biomasy   
 • ekologiczne źródło energii stałe i pewne dostawy nośnika energii tworzenie nowych miejsc pracy,szczególnie na terenach wiej­skich
 • zagospodarowanie nieużytków rolnych i spożytkowanie odpadów rolnych i produkcyjnych zapewnienie stałych i wymiernych dochodów w rolnictwie ograniczenie wahań cen produktów rolnych stabilizacja wielkości produkcji rolnej
 • stymulacja rozwoju przemysłu lokalnego i obszarów wiej­skich
 • decentralizacja produkcji energii i tym samym większe bezpieczeństwo energetyczne
 • mniejsze koszty nośników wykorzystywanych do pozyski­wania energii cielnej


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014