Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres

Czym jest miasto ekologiczne ?   
Ekologiczne miasta przyszłości powinny być alternatywą dla przeludnionych i zanieczyszczonych metropolii, jednakże ich budowa wymaga zmiany całej filozofii funkcjonowania miej­skich społeczności.

Podstawowe wyznaczniki miasta ekologicznego:

 • miasto zaprojektowane z myślą o komforcie życia ludzi,
 • całkowite pokrycie zapotrzebowania energetycznego jedy­nie przy wykorzystaniu naturalnych warunków klimaty­cznych i odnawialnych źródeł energii,
 • brak samochodów o napędzie spalinowym lub minimum samochodów - wszędzie ma być blisko co spowoduje, że nie trzeba będzie wykorzystywać samochodów, natomiast będzie można korzystać z ekologicznego transportu publi­cznego oraz dróg rowerowych lub dojść pieszo,
 • eliminacja tradycyjnego podziału miast na część związaną z pracą zlokalizowaną najczęściej w centrum, mieszkaniem na przedmieściach oraz z zakupami, wypoczynkiem, rekreacją i rozrywką w centrach położonych na obrzeżach, w efekcie zmiana modelu centrów otoczonych przedmieściami w sys­tem samodzielnych enklaw połączonych szybką i ekologi­czną komunikacją,
 • maksymalny i powszechny recykling produkowanych od pa­dów w celu ich ponownego wykorzystania,
 • żywność z upraw ekologicznych, produkowana możliwie jak najbliżej potencjalnych konsumentów, mini pola powinny zajmować każdą wolną przestrzeń, w tym także w ogrodach, parkach oraz na dachach budynków,
 • znaczne zmniejszenie średniego zużycia wody pitnej, pro­dukcja wody pitnej z przefiltrowanej wody deszczowej lub odsolonej wody morskiej,
 • zmniejszenie zajmowanych obszarów poprzez rozbudowę wzwyż, a nie wszerz, umiejętne projektowanie poszczegól­nych poziomów, w zależności od zapotrzebowania na światło słoneczne, maksymalna redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń-ochrona środowiska naturalnego, w maksymalnym stopniu powtórne wykorzystanie wytwa­rzanych ścieków po ich oczyszczeń i u, a także odpadów po ich przetworzeniu, przy jednoczesnym pozyskiwaniu biogazu i kompostu,
 • do budowy miast zastosowanie materiałów pochodzące z recyklingu, z rozbiórki istniejących metropolii i drewna z certyfikatem FSC (ang.ForestStewardshipCouncil), wszystkie chronione gatunki występujące na terenie plano­wanych miast zostaną objęte odpowiednią ochroną lub prze­niesione winne miejsce, tak aby przenosiny te nie miały nega­tywnego wpływu na przyrodę,
 • architektura powinna nawiązywać do specyfiki regionu, wszyscy zatrudnieni na terenie miasta będą sprawiedliwie wynagradzania warunki ich pracy będą spełniać międzyna­rodowe standardy,
 • miasto ma służyć przed wszystkim ludziom i poprawie warun­ków ich życia.


 •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014