Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Wstęp do odnawialnych źródeł energii   
Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczn...

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji   

Projektowane instalacje OZE ważnych do dnia 31.12.2009 r. promes koncesji

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009   

Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008 - 2009

Opracowanie własne na podstawie
www.cire.pl
www.ure.org.pl

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009   

Struktura mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym, 2007-2009

Opracowanie własne na podstawie:
www.pseoperator.pl

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.   

Instalacje OZE na podstawie przyznanych koncesji na dzień 31 grudnia 2009 r.

Opracowanie własne na podstawie:
www.cire.pl/rynekenergii
www.ure.gov.pl

Struktura OZE Polska 2005-2009   

Struktura OZE Polska 2005-2009

Wykres

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017   

Obowiązek OZE w Polsce lata 2008 - 2017

Wykres

Moc UE w 2008   

Moc UE w 2008

Wykres

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009   

Struktura mocy zainstalowanej Polska 2009

Wykres

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008   

Struktura mocy UE w latach 2000 - 2008

Wykres
Podstawowe informacje o biogazie   
Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji meta­nowej biomasy. Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 65 % (w granicach 50-75 %) z metanu i w (25-35) % z dwutlenku węgla, zawiera także niewielkie ilości innych gazów, tj.: siarko­wodoru, tlenku węgla wodoru, tlenu i azotu, których suma­ryczny udział jest poniżej 1 %. Jego wartość opałowa waha się w granicach (17-27) MJ/m3 (w warunkach normalnych,czyli 0 °C i 105 Pa) i jest ściśle uzależniona od proporcji gazów wcho­dzących wjego skład,szczególnie od udziału metanu.
Charakterystyka Biogazu   
Typowe przykłady zastosowania biogazu:

 • produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych, dwu-
  paliwowych lub turbinach (wymagana zawartość metanu powyżej 40 %),ocenia się,że ze 100 m3 biogazu można wyprodukować ok. (540-600) kWh energii elektrycznej produkcja energii cieplnej w przystosowanych do tego celu
  kotłach gazowych

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej wjednostkach skoja­rzonych (kogeneracja), całkowita sprawność układu kogene-racyjnego z silnikiem gazowym osiąga wartość nawet 90 % (30-40 % to energia elektryczna i ponad 50 % energia cie­plna). Straty poniesione wskutek transformacji energii wyno­szą ok. 10 % i obejmują: straty w generatorze (w wyniku pro­mieniowania ciepła), straty w wymiennikach ciepła, pozo­stałe ciepło spalin

 • dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu si...
 • Podstawowe sposoby pozyskiwania biogazu   
  Gaz wysypiskowy
  - wytwarza się samoczynnie na wysypiskach śmieci i składowiskach odpadów, gdzie następuje fermentacja organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych. Obecnie na wysypiskach instaluje się systemy odgazowujące. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktóry, w których fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałych temperaturach z udziałem bakterii, przy odpowiedniej wilgotności i przy pH równym (6,5-8,5). W warunkach laboratoryjnych z jednej tony odpadów komunalnych można otrzymać ok. (400-500) m3 biogazu. Jednak w warunkach rzeczywistych nie wszystkie odpady ulegają pełnemu rozkładowi, poza tym sam przebieg fermentacji metanowej uzależniony jest od wilgotności, rodzaju i gęstości odpadów.

  Biogazownie rolnicze
  - są to instalacje, które w procesie pro­dukcji biogazu wykorzystują biomasę pochodzenia rol...


   
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 09-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014